Regulamin

1. Warunki ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem Drukarni Internetowej MAIODRUK  jest:

MAIO TEAM Sp. z o.o.
ul. Łyżwiarska 77
94-124 Łódź
NIP: 727 279 26 51
KRS: 0000509061

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis Drukarni MAIODRUK dostępny jest pod adresem www.maiodruk.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni MAIODRUK;

g) określenie sposobów płatności;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu MAIODRUK (zwanego dalej jako „system MAIODRUK Online”) oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie MAIODRUK Online.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie MAIODRUK Online należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Drukarni MAIODRUK .

2.4 Konto danego klienta w systemie MAIODRUK Online może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Drukarnia MAIODRUK zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie MAIODRUK Online można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres druk@maiodruk.pl .

3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie MAIOTEAM Online. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”);
- przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie MAIODRUK Online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 16 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 16 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie MAIODRUK Online będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów Drukarni. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu MAIODRUK Online będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia MAIODRUK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 Zamówienia:


- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.8 Zamówienia expresowe wysyłane są w dni robocze.

 

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie MAIODRUK Online, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu MAIODRUK Online logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres druk@maiodruk.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie MAIODRUK Online oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu MAIODRUK Online niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia MAIODRUK. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia MAIODRUK nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia MAIODRUK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię MAIODRUK korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez serwis Drukarni MAIODRUK Online).

5.5. Drukarnia MAIODRUK nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 Drukarnia MAIODRUK nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

 

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Drukarnia MAIODRUK nie ponosi odpowiedzialności za:


a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię MAIODRUK;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
f) Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni MAIODRUK, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
h) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta, a systemem Płatności.pl, PayU.pl
i) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
j) Drukarnia MAIODRUK nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

 

7. Określenie sposobów płatności.

7.1. Serwis MAIODRK akceptuje następujące formy płatności:

 

a) płatność przy odbiorze "za pobraniem" do kwoty 500 zł.

b) przedpłaty przelewem bankowym i płatności kartami kredytowymi za pośrednictwem  PayU

 

Sposoby płatności VISA, MasterCard, Diners Club akceptacja płatności natychmiast
mTransfer mTransfer akceptacja płatności natychmiast
MultiTransfer MultiTransfer akceptacja płatności natychmiast
Płacę z inteligo Płacę z Inteligo akceptacja płatności natychmiast
Przelew24 Przelew24 akceptacja płatności natychmiast
Płacę z iPKO akceptacja płatności natychmiast
Płacę z Alior Sync akceptacja płatności natychmiast
Płacę z Alior Bank akceptacja płatności natychmiast
Płać z nordea Płać z Nordea akceptacja płatności natychmiast
Pekao24Przelew Pekao24Przelew akceptacja płatności natychmiast
LUKAS e-przelew Przelew Online Crédit Agricole akceptacja płatności natychmiast
Przelew z millennium Przelew z Millennium akceptacja płatności natychmiast
Przelew z meritumbank Przelew z MeritumBank akceptacja płatności natychmiast
Przelew z eurobank Przelew z EuroBank akceptacja płatności w godzinach 5.00 - 23.00
Przelew z raiffeisen Przelew z Raiffeisen akceptacja płatności w godzinach 7.00 - 22.00
Przelew z getinbank Przelew z GetinBank akceptacja płatności w godzinach 8.00 - 18.00 
w dni robocze
Przelew z bph Przelew z BPH akceptacja płatności w godzinach 7.00 - 21.00 
w dni robocze
Płać z ING akceptacja płatności natychmiast
Przelew z citibanku Płacę z City Handlowy akceptacja płatności natychmiast
Przelew z polbanku Przelew z Polbanku akceptacja płatności w godzinach 8.00 - 18.00 
w dni robocze
Przelew z kredyt banku Przelew z Kredyt Banku akceptacja płatności w godzinach 6.00 - 22.00 
w dni robocze
Przelew z bgż Przelew z BGŻ akceptacja płatności w godzinach 8.00 - 21.00 
w dni robocze
Przelew z deutsche banku Przelew z Deutsche Banku akceptacja płatności w godzinach 8.00 - 18.00 
w dni robocze
Przelew z bankiem pocztowym Przelew z Bankiem Pocztowym akceptacja płatności w godzinach 8.00 - 18.00 
w dni robocze
Tradycyjny przelew Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki akceptacja płatności po otrzymaniu środków na rachunek bankowy
 

Uwaga! Raz wybranej formy płatności nie można zamienić.

Płatności przelewowe w systemie MAIODRUK ONLINE obsługiwane są przez serwis PAYU.PL. Do wyboru klientów jest 23 bramek bankowych, oraz płatności kartą kredytową. Przelewy dokonywane w obrębie wskazanych banków są transakcjami Online. Księgowanie wpłat odbywa się automatycznie, nie są potrzebne żadne potwierdzenia. Czas księgowania wynosi od kliku minut do godziny (w szczególnych przypadkach czas może wydłużyć się do kilku godzin). 

Jeśli bank klienta nie występuje na liście w serwisie PAYU.PL, należy wybrać ikonę „Przelew bankowy”. 

8. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej www.maiodruk.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu MAIODRUK Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy Chroma Drukarnia. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu MAIODRUK Online. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.maiodruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

9. Drukarnia internetowa MAIODRUK zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu Drukarni MAIODRUK Online.